Kontakt Postavi kao početnu stranicu
Aktualnosti O kuglačkom klubu Natjecanja Škola kuglanja Foto album Linkovi Knjiga gostiju  

 
O KLUBU
   Statut
   Kontakt
 
   
  KONTAKT
 Kuglački klub "POLICAJAC"
    B. Frankopana 19
    
47300 Ogulin
 Telefon:
     098 441 079
     098 759 797
 Fax:
     047 664 965
 E-mail: info@kk-policajac.hr
STATUT

Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama (NN broj 88/01. i 11/02.) i čl. 11. Zakona o športu (NN br. 111/97., 13/98. i 24/01.) Skupština Kuglačkog kluba «POLICAJAC» iz Ogulina, dana 11. lipnja 2006. godine donosi

S T A T U T

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv i sjedište, području djelovanja, znak i njegov izgled, zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, način ostvarivanja javnosti rada, članstvo te prava, obveze i stegovna odgovornost članova, tijela udruge te njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, imovini i načinu njenog stjecanja i korištenja te ostvarene dobiti, prestanak rada, postupak s imovinom u slučaju prestanka rada i druga pitanja značajna za rad udruge.

 

Članak 2.

Naziv udruge je KUGLAČKI KLUB «POLICAJAC».

Skraćeni naziv je KK «POLICAJAC».

 

Članak 3.

Kuglački klub «POLICAJAC» (u daljnjem tekstu: Klub) dobrovoljna je, neprofitna i nepolitička udruga registrirana i upisana u Registar udruga pri Službi za opću upravu Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji.

 

Članak 4.

Sjedište Kluba je u Ogulinu, Bernardina Frankopana br. 19.

 

Članak 5.

Cilj osnivanja Kluba je:

•  unapređenje i razvijanje muškog i ženskog kuglačkog športa

•  organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova Kluba radi pripreme za natjecanja,

•  ostvarivanje povoljnih uvjeta za razvoj muškog i ženskog kuglačkog športa i njihovog aktivnog bavljenja kuglanjem,

•  poticanje razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom.

•  suradnja sa drugim športskim udrugama u cilju unapređivanja športa,

 

Članak 6.

Djelatnost Kluba je:

•  sudjelovanje pojedinaca, parova i ekipa na službenim natjecanjima,

•  organiziranje prijateljskih kuglačkih natjecanja i turnira, te sudjelovanje na njima

•  poduka i trening mladeži,

•  briga i skrb o zdravlju članova Kluba,

 

Članak 7.

Klub djeluje na području Republike Hrvatske te sudjeluje u kuglačkim natjecanjima u okviru Hrvatskog kuglačkog saveza.

Klub se može udruživati u granske športske saveze i odgovarajuće zajednice športskih udruga na području Grada Ogulina i Karlovačke županije.

Odluku o učlanjenju donosi Skupština Kluba.

 

Članak 8.

Klub ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm koji sadrži puni naziv Kluba ispisan polukružno u gornjoj polovici KUGLAČKI KLUB «POLICAJAC» , u donjoj polovici OGULIN, a u sredini znak Kluba.

Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik te, po njegovom ovlaštenju, i drugi članovi Kluba.

 

Članak 9.

Klub ima znak i zastavu.

Znak Kluba ima izgled štita plave boje sa zlatnim obrubom, u gornjem dijelu štita bijelim slovima piše ,,K.K. POLICAJAC,, ispod kojeg natpisa se nalaze obrisi planine Klek bijele boje, a u sredini štita dolje nalazi se krug obrubljen hrvatskim pleterom zlatne boje u kojem se nalaze čunjevi i kugla i preko donjeg dijela kruga nalazi se bijela traka preko koje crvenim slovima piše ,,OGULIN,,.

Zastava Kluba je pravokutnog oblika, širine 100 cm i visine 70 cm, svjetlo plave boje sa zlatnim obrubom, u sredini zastave nalazi se znak Kluba visine 30 cm i širine 19 cm, iznad znaka paralelno sa gornjim rubom znaka stoji natpis KUGLAČKI KLUB «POLICAJAC», a ispod znaka paralelno sa donjim rubom zastave natpis OGULIN.

 

Članak 10.

Klub zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik.

Upravni odbor može ovlastiti i druge članove Kluba za zastupanje.

 

Članak 11.

Rad Kluba je javan.

Javnost rada osigurava Upravni odbor kroz izvješćivanje članstva o radu i aktivnostima vezanim za poslovanje i to: na posebnim skupovima, putem pismenih izvješća i davanjem priopćenja za javnost.

Predstavnici medija mogu nazočiti sjednicama tijela Kluba i izvješćivati javnost o njihovom radu.

Sa sjednica tijela Kluba iznimno se može isključiti javnost i to:

•  ako se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu

•  ako se tako odluči na sjednicama tijela Kluba zbog osobito važnih razloga,

 

 

II. ČLANSTVO U KLUBU

 

Članak 12.

Članstvo u Klubu može biti:

•  redovno,

•  podupirajuće,

•  počasno.

Redovni član je svaki aktivni (registrirani igrač) član kao i druga fizička osoba koja svojim aktivnim športskim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Kluba te plaća članarinu koju odredi Upravni odbor.

Podupirajući član je fizička ili pravna osoba koja financijskom ili drugom potporom i aktivnošću pomaže Klubu u ostvarivanju njegovih ciljeva i djelatnosti.

Počasni član je fizička ili pravna osoba koja posebno pridonosi ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Kluba ili koja ima izuzetne zasluge za njegov rad, o čemu posebnu odluku donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Počasnom članu izdaje se Povelja ili posebna diploma.

 

Članak 13.

Klub je dužan voditi Popis svojih članova, a vodi ga tajnik.

 

Članak 14.

Članom Kluba može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba – državljanin Republike Hrvatske kao i pravna osoba koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj.

Članom Kluba može postati i maloljetna osoba kao i osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću ali nema pravo odlučivanja u tijelima Kluba.

Redovni članovi dužni su potpisati pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Kluba, poštivanje Statuta i drugih akata te poštivanje odluka svih tijela koja upravljaju Klubom.

O prijamu u članstvo odluku donosi Upravni odbor na pismenu zamolbu kandidata za članstvo ili na prijedlog jedne petine redovnih članova Kluba.

Članom Kluba postaje se danom upisa u Popis članova.

 

Članak 15.

Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje svojom odlukom Upravni odbor.

 

Članak 16.

Upravni odbor određuje svojom odlukom mjesečni iznos članarine za svaku tekuću godinu najkasnije do 1. ožujka.

Svi redovni članovi dužni su platiti članarinu najkasnije do 30. lipnja za tekuću godinu.

 

Članak 17.

Prava redovnih članova Kluba su:

•  da biraju i budu birani u tijela Kluba,

•  da sudjeluju u aktivnostima i upravljanju Klubom,

•  da koriste športske objekte na koje Klub ima pravo korištenja po bilo kojoj osnovi,

•  da sudjeluju u aktivnostima vezanim za službena ili prijateljska natjecanja Kluba,

•  da traže i dobiju od tijela Kluba izvješća i podatke o radu Kluba;

 

Članak 18.

Obveze redovnih članova Kluba jesu:

- da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih akata Kluba,

•  da redovito plaćaju članarinu,

•  da čuvaju i podižu ugled Kluba,

•  da čuvaju povjerena im materijalna dobra i rukuju s njima marom dobrog gospodara,

•  da izvršavaju preuzete obveze na temelju odluka i zaključka Skupštine, na temelju odluka i zaključaka Upravnog odbora, te na temelju radnih dogovora u Klubu;

 

Članak 19.

Članstvo u Klubu prestaje:

•  dragovoljnim istupom,

•  neplaćanjem članarine niti u roku od 30 dana nakon pismene opomene,

•  isključenjem;

 

Članak 20.

Klub može isključiti člana u slučaju kada ne izvršava svoje Statutom utvrđene obveze, kada postupa protivno ciljevima i interesima kluba te svojim postupcima i ponašanjem nanosi štetu i narušava ugled Kluba.

Odluku o isključenju donosi Disciplinska komisija.

 

 

III. TIJELA UPRAVLJANJA KLUBA

 

Članak 21 .

Tijela upravljanja Kluba su:

•  Skupština

•  Upravni odbor

•  Predsjednik

•  Tajnik

•  Nadzorni odbor

•  Disciplinska komisija.

 

a) Skupština

 

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.

Skupštinu sačinjavaju svi punoljetni redovni članovi fizičke osobe, te po jedan predstavnik članova pravnih osoba.

 

Članak 23.

Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izvanredne i izborne.

Redovna Skupština zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, izborna Skupština se održava svake četiri godine, a izvanredna Skupština prema potrebi.

Osim redovnih, izvanrednih i izbornih sjednica Skupštine, mogu se održavati, svečane i tematske sjednice.

Skupštinu saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu ili kada to zatraži najmanje 1/3 redovnih članova ili Nadzorni odbor.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red, te dan i mjesto održavanja Skupštine i sat početka rada Skupštine.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji iz stavka 3. ovoga članka su obvezni predložiti dnevni red za Skupštinu.

Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana od dana dostave pismenog zahtjeva, Skupštinu će sazvati predlagatelj iz stavka 4. ovoga članka, s tim da objava saziva i poziv na Skupštinu mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, mjesto i datum održavanja Skupštine i sat početka rada Skupštine.

 

Članak 24.

Skupštini predsjedava predsjednik.

U slučaju odsutnosti predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati tom sjednicom Skupštine.

Odluke i zaključke sa Skupštine potpisuje predsjednik, odnosno osoba koju je Skupština odredila da predsjedava toj sjednici Skupštine.

O radu Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

 

Članak 25.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na njoj prisutna natpolovična većina svih redovnih članova Skupštine, a odluke i zaključke Skupština donosi većinom glasova nazočnih redovnih članova.

 

Članak 26.

Skupština Kluba ima u svojoj nadležnosti sljedeće:

•  utvrđuje politiku razvoja Kluba,

•  donosi i mijenja Statut,

•  donosi odluku o osobama ovlaštenim za zastupanje,

•  donosi financijski plan poslovanja,

•  usvaja završi račun,

•  donosi i mijenja program rada,

•  usvaja pravilnike i druge normativne akte vezane za rad Kluba,

•  bira i razrješuje članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Disciplinske komisije,

•  bira i razrješuje dužnosti predsjednika i tajnika,

•  razmatra i usvaja izvješće o radu,

•  prema potrebi osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela te im utvrđuje zadatke i rokove izvršenja,

•  odlučuje o prestanku rada Kluba,

•  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, odnosno Statutom.

 

b) Upravni odbor

 

Članak 27.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini i podnosi joj godišnje izvješćuje o svom radu.

 

Članak 28.

Upravni odbor ima pet članova koje bira Skupština..

Predsjednik i tajnik po položaju su članovi Upravnog odbora.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

 

Članak 29.

Upravni odbor može, na mjesto člana Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili Disciplinske komisije kojem je iz bilo kojeg razloga prestalo članstvo u Klubu, privremeno imenovati drugoga člana.

Ovu odluku na prvoj redovnoj sjednici mora potvrditi Skupština.

 

Članak 30.

Poslovi u nadležnosti Upravnog odbora su sljedeći:

•  donosi Poslovnik o svom radu,

•  utvrđuje prijedlog programa rada, izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

•  utvrđuje program svoje djelatnosti,

•  brine se i radi na izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine,

•  upravlja imovinom Kluba,

•  podnosi izvješća o svom radu Skupštini,

•  imenuje blagajnika,

•  saziva Skupštinu,

•  prema potrebi imenuje komisije i slična tijela te im određuje zadatke i rokove izvršenja,

•  donosi odluku o visini članarine,

•  obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom te drugim općim aktima.

 

Članak 31.

Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome rukovodi Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti tajnik.

Odluke Upravnog odbora su pravovaljane ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a donose se većinom glasova članova nazočnih na sjednici.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a sjednica se mora održati najmanje jednom u tri mjeseca.

 

Članak 32 .

Za obavljanje blagajničkih i financijsko-računovodstvenih poslova u Klubu Upravni odbor imenuje blagajnika.

Blagajnik je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija

Blagajnik na traženje Upravnog odbora istoga izvješćuje o stanju blagajne i financijskom poslovanju Kluba.

 

c) Predsjednik

 

Članak 33.

Predsjednika bira Skupština na mandat od četiri godine.

Predsjednik je po svojoj funkciji ujedno i Predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 34.

Predsjednik ima sljedeća prava i obveze:

•  predstavlja i zastupa Klub,

•  pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Kluba, Skupštine i Upravnog odbora,

•  brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,

•  rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora,

•  podnosi izvješće o svom radu Upravnom odboru i Skupštini,

•  potpisuje materijalno-financijsku dokumentaciju.

•  obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima,

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim navedenim poslovima zamjenjuje tajnik.

 

d) Tajnik

Članak 35.

Za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu Skupština bira tajnika na mandat od četiri godine.

Tajnik je po svojoj funkciji ujedno i član Upravnog odbora.

 

Članak 36.

Tajnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

•  obavlja poslove u svezi registracije Kluba i igrača kod nadležnih državnih i športskih tijela,

•  vrši prijavu sudjelovanja ekipa, parova i pojedinaca na prvenstvenim i prijateljskim takmičenjima,

•  održava stalne kontakte s nadležnim gradskim, županijskim i dr. tijelima te sa športskim i kuglačkim savezima radi pravovremenog informiranja i unaprjeđenja poslovanja Kluba,

•  obavlja sve administrativne poslove vezane za normalno poslovanje Kluba,

•  radi na pripremi sjednica Upravnog odbora i Skupštine,

•  priprema i podnosi izvješća Upravnom odboru o izvršenim odlukama i zaključcima,

•  brine se o nabavi športske opreme, rekvizita i nagrada, te propagandnog materijala za potrebe Kluba,

•  ugovara termine na objektima za treninge i utakmice te obavlja i druge poslove vezane za održavanje redovnih takmičenja,

•  vodi zapisnik na sjednicama Upravnog odbora

•  sprema i arhivira cjelokupnu dokumentaciju vezanu za rad i poslovanje Kluba,

•  obavlja i druge poslove po odluci Skupštine ili Upravnog odbora, kao i poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima.

 

e) Nadzorni odbor

 

Članak 37.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština.

Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora.

Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

 

Članak 38.

Sastanci Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje radi razmatranja izvještaja o materijalno financijskom poslovanju Kluba i razmatranja zaključnog računa Kluba, u pravilu prije održavanja godišnje Skupštine na kojoj će se razmatrati izvještaj o financijskom poslovanju i donositi odluka o prihvaćanju zaključnog računa za određeno razdoblje (poslovnu godinu).

Nadzorni odbor donosi svoje odluke i zaključke većinom glasova svih svojih članova.

 

Članak 39.

Nadzorni odbor u svom djelokrugu rada:

•  prati primjenu i provođenje Statuta i drugih općih akata,

•  analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Upravnog odbora i njihovih radnih tijela,

•  nadzire materijalno i financijsko poslovanje, te korištenje i raspolaganje sredstvima i imovinom Kluba.

Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi izvješće Skupštini, a nakon svakog pregleda poslovanja i rada Kluba, Upravnom odboru daje mišljenje i prijedlog za otklanjanje eventualnih propusta i poduzimanje odgovarajućih mjera.

Tijela Kluba čiji rad je ovlašten nadzirati dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na rad Kluba.

 

f) Disciplinska komisija

 

Članak 40.

Članovi Kluba disciplinski odgovaraju za povredu svojih članskih obveza utvrđenih Statutom ili drugim općim aktima pred Disciplinskom komisijom.

Disciplinska komisija ima predsjednika i dva člana.

Disciplinsku komisiju na mandat od četiri godine bira Skupština.

 

Članak 41.

Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti Predsjednik, Nadzorni odbor ili najmanje jedna petina redovnih članova Kluba.

 

Članak 42.

U disciplinskom postupku mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere:

•  opomena pred isključenje,

•  isključenje iz članstva.

Odluke se donose većinom glasova članova Disciplinske komisije.

 

Članak 43.

Protiv odluke Disciplinske komisije predlagatelj i član kojemu je disciplinska mjera izrečena može u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, izjaviti žalba Upravnom odboru.

Upravni odbor dužan je riješiti žalbu u roku od 30 dana od dana dostave žalbe.

Odluka Upravnog odbora po žalbi je konačna.

 

 

IV STRUČNI RADNICI U KLUBU

 

Članak 45.

Ako Klub u dužem razdoblju ostvaruje zapažene športske rezultate na službenim natjecanjima Upravni odbor može, u skladu s općim aktima te planom financijskog poslovanja, donijeti odluku da se za potrebe seniorske, juniorske ili kadetske ekipe honorarno angažira stručni trener.

Odlukom o angažiranju stručnog trenera utvrđuju se njegovi zadaci i iznos novčane naknade za obavljeni rad.

Na temelju navedene odluke sa stručnim trenerom zaključuje se jednogodišnji ugovor, koji se po isteku navedenog roka može i produžiti.

 

Članak 46.

Za obavljanje blagajničko-financijskog poslovanja Upravni odbor može donijeti odluku o angažiranju stručne osobe za vođenje tih poslova.

U slučaju angažiranja stručne osobe Predsjednik s tom osobom zaključuje Ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze te visina naknade za obavljeni posao u skladu s odlukom Upravnog odbora.

 

 

V IMOVINA KLUBA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

 

Članak 47.

Imovinu Kluba čine: novčana sredstva, dobrovoljni prilozi, darovi, dotacije iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nekretnine, pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

 

Članak 48.

Klub stječe imovinu:

•  od članarine,

•  od dobrovoljnih priloga i darova,

•  dotacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

•  ugovorom o najmu poslovnog prostora,

•  ugovorom o sponzorstvu,

•  iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Članak 49.

Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način i vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

 

 

VI PRESTANAK RADA KLUBA

 

Članak 50.

Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada Kluba imovina pripada redovnim članovima.

Ako odluku o prestanku rada Kluba donosi Skupština, njena odluka mora se donijeti dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine.

 

 

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 51.

Statut Kluba nakon provedene rasprave donosi Skupština većinom glasova svih svojih članova.

 

Članak 52.

Prijedlog novoga Statuta kao i prijedlog izmjena i dopuna postojećeg Statuta sa obrazloženjem Skupštini može podnijeti svaki redovni član te Nadzorni odbor Kluba, a isti se podnosi putem Upravnog odbora.

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članaka može neposredno Skupštini podnijeti i Upravni odbor.

U slučaju podnošenja prijedloga iz stavka 1. ovoga članaka Upravni odbor dužan je navedeni prijedlog staviti na dnevni red prve redovne godišnje Skupštine Kluba.

 

Članak 53.

Za tumačenje odredaba ovoga Statuta nadležna je Skupština.

Za tumačenje drugih općih akata Kluba nadležan je Upravni odbor.

 

Članak 54.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini.

 

Članak 55.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Kluba od 10. siječnja 1998. godine te Izmjene i dopune tog Statuta od 29. travnja 2001. godine.

 

U Ogulinu, 11. lipnja 2006. g.

 

 

Predsjednik:
Željko Stipetić

 
 
InfoStudio.hr